ජෑම් / සෝස් ව්‍යාපෘතිය

  • Turn-Key Tomato Paste Line

    හැරවුම් යතුර තක්කාලි පේස්ට් රේඛාව

    ජියැන්ග්සි ජින්ජි කෙචප් නිෂ්පාදන උපකරණ සැලසුම් කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම, ස්ථාපනය කිරීම, කොමිස් කිරීම, පුහුණුව සහ වෙනත් පිරිවැටුම් ව්‍යාපෘති සඳහා සීමාසහිත මැෂිනරි ටෙක්නොලොජි සමාගම.

    කෙචප් නිෂ්පාදන රේඛාවට පුළුවන් තවද ස්ට්රෝබෙරි ජෑම්, බ්ලැක්බෙරි ජෑම්, බ්ලූබෙරි ජෑම්, රාස්ප්බෙරි ජෑම්, ඇපල් සෝස්, අඹ ජෑම්, ඇප්රිකොට් ඇටයේ ජෑම්, කැරට් ජෑම්, ලූනු ජෑම්, ගම්මිරිස් ජෑම් වැනි සාන්ද්‍රිත පලතුරු හා එළවළු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය.