ලිපි ද්‍රව්‍ය

  • Stationary Kettle

    ලිපි ද්‍රව්‍ය

    ජින්ජේ ලිපි ද්‍රව්‍ය වාෂ්ප කෙට්ල්ස්, ජැකට් කෙට්ල් ලෙසද හැඳින්වේ, පූර්ණ අර්ධ ජැකට් තට්ටුවක් සහිත විශේෂ අර්ධගෝලයේ පතුලක් ඇති අතර සැබෑ අර්ධගෝලීය ජැකට් තට්ටුවක් හරහා රත් කර ඇති අතර, ස්කන්ධය පිසීමේ ක්‍රියාවලියේදී ද්‍රව්‍ය ඒකාකාරව රත් වන බවට සහතික වන්න.